علم زبان

پروژه ای از تیم کشوری ترویج دانش زبانشناسی

دوره هاي آموزشي - مهارت های عموميرديف كد دوره عنوان دوره شهريه روزهاي برگزاري ساعت برگزاري تاريخ شروع تاريخ پايان مكان برگزاري توضيحات ثبت نام
1 4568 دوره عمومي 1 چهارشنبه - پنجشنبه - جمعه 14-19 540.000 تومان 1395-05-02 1395-08-25 آموزشگاه شماره 1 توضيحات تكميلي
2 3035 مهارت عمومي 5 روزهاي فرد 8-10 350.000 1395-09-27 1395-09-30 آموزشگاه توضيحات تستي
رشته هاي دانشگاهي