علم زبان

پروژه ای از تیم کشوری ترویج دانش زبانشناسی

دوره هاي آموزشي - مهارت های شغلیرديف كد دوره عنوان دوره شهريه روزهاي برگزاري ساعت برگزاري تاريخ شروع تاريخ پايان مكان برگزاري توضيحات ثبت نام
1 7780 دوره مهارت شغلي 1 دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 14-16 900.000 تومان 1395-02-11 1395-08-16 آموزشگاه تستي you have been hacked by RxR insta:amin.baghbani
2 2020 مهارت شغلي شماره 9 روزهاي فرد 8-10 560.000 1395-09-01 1395-09-30 آموزشگاه شماره 2 توضيحات تستي
رشته هاي دانشگاهي