علم زبان

پروژه ای از تیم کشوری ترویج دانش زبانشناسی

دوره هاي آموزشي - نظريرديف كد دوره عنوان دوره شهريه روزهاي برگزاري ساعت برگزاري تاريخ شروع تاريخ پايان مكان برگزاري توضيحات ثبت نام
1 9099 مهارت نظري 1 جمعه 8-12 500.000 تومان 1395-01-24 1395-05-14 آموزشگاه مدسان شريف توضيحات تستي است
رشته هاي دانشگاهي