علم زبان

پروژه ای از تیم کشوری ترویج دانش زبانشناسی

زبانشناسي رايانشيعنوان زبانشناسي رايانشي
سرفصل
دانشگاه ها دانشگاه 1
بازار كار
رشته هاي دانشگاهي