علم زبان

پروژه ای از تیم کشوری ترویج دانش زبانشناسی

پردازش زبان طبيعيهيچ ركوردي براي نمايش وجود ندارد.

رشته هاي دانشگاهي