علم زبان

پروژه ای از تیم کشوری ترویج دانش زبانشناسی

مقالاترديف عنوان موضوع نام نام خانوادگي مجله سال انتشار فايل
1 ننن نن مم نن نن نن
2 شش شش شش شش شش شش
رشته هاي دانشگاهي