علم زبان

پروژه ای از تیم کشوری ترویج دانش زبانشناسی

دستاوردهاي تيم كشوري ترويج دانش زبانشناسيدستاوردهاي كوتاه مدت
رديف عنوان تاريخ
1 دستاورد كوتاه مدت شماره 1 1395-02-03
دستاوردهاي ميان مدت
رديف عنوان تاريخ
1 دستاورد ميان مدت شماره 1 1395-11-15
2 دستاورد ميان مدت شماره 2 1395-12-12
دستاوردهاي بلند مدت
رديف عنوان تاريخ
رشته هاي دانشگاهي