علم زبان

پروژه ای از تیم کشوری ترویج دانش زبانشناسی

شوراي مركزي تيم كشوري ترويج دانش زبانشناسي
اعضاي شوراي مركزي تيم ترويج زبانشناسي:


رديف نام و نام خانوادگي تصوير درباره
1 پریسا بابااحمدی
2 سیدمحمدباقر برقعی
3 مریم علیپور
4 مهدی قربانیان
5 وهاب کریمی
جلسات
رديف عنوان تاريخ
1 جلسه شماره 1
مصوبات
رديف عنوان تاريخ
1 مصوبه شماره 1
رشته هاي دانشگاهي