علم زبان

پروژه ای از تیم کشوری ترویج دانش زبانشناسی

اهداف تيم كشوري ترويج دانش زبانشناسياهداف كوتاه مدت
رديف عنوان تاريخ
1 هدف كوتاه مدت شماره 1 1395-08-08
اهداف ميان مدت
رديف عنوان تاريخ
1 هدف ميان مدت شماره 1 1395-04-12
اهداف بلند مدت
رديف عنوان تاريخ
1 هدف بلند مدت شماره 1 1395-09-02
رشته هاي دانشگاهي