علم زبان

پروژه ای از تیم کشوری ترویج دانش زبانشناسی

ساختار
ساختار تیم ترویج بر مبنای فلسفه‌ی چابکی سیستم، متشکل از تیمهای استانی و کارگروهها بوده و بر مبنای اصل کارایی حداکثری تیمهای کوچک، در این قالب انسجام یافته است. تیمهای استانی در واقع حکم خانواده‌های بومی هر استان را دارند و اولین بخش از مجموعه‌ی بزرگ ترویج هستند. کارگروهها نیز در واقع واحدهای عملیاتی کارآفرینی و توسعه‌ی فعالیتهای تیم محسوب میشوند. در کنار این مجموعه‌های کوچک، شورای مرکزی تیم ترویج زبانشناسی، بر فعالیت آنها نظارت داشته و مشاوره‌های لازم را به تمامی اعضای تیم ارائه خواهد داد. برای آشنایی با تیمهای استانی و کارگروههای فعال تیم ترویج و نیز آشنایی با ساختار و اعضای فعلی شورای مرکزی، به صفحات زیر مراجعه بفرمایید.


رشته هاي دانشگاهي